top of page

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Pickleball Copenhagen, forkortet PBCPH. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. Spille pickleball og udbrede sporten i Danmark til alle aldersgrupper.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 12 år, som har lyst og vilje til at spille pickleball.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første halvår.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et halvår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert halvår.
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev/e-mail til medlemmerne/ved annoncering i den lokale dagspresse. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1 revisor
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af 
de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der 
skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af op til 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen 
blandt sine medlemmer vælger kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg 
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær kassereren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5. Ved stiftelse har formanden private aktiver i form af paddles og bolde til en værdi af 10.000 kr. Disse afskrives løbende og sælges til foreningen.
 
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue overdrages til almennyttigt formål.
 
§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25.11 2017. Senest ændret på generalforsamling den 08.05.2021.
  • Black Facebook Icon
bottom of page